14/06/2019

ZNANSTVENO RADNO MJESTO ZNANSTVENI SURADNIK ZA RAD U INSTITUTSKOM ZNANSTVENOM ODJELU ZA SUVREMENU POVIJEST – 2 IZVRŠITELJA/IZVRŠITELJICE/ Established researcher (R3) -Department of Contemporary History-2 researchers

This job offer has expired


 • ORGANISATION/COMPANY
  Hrvatski institut za povijest
 • RESEARCH FIELD
  HistoryContemporary history
 • RESEARCHER PROFILE
  Established Researcher (R3)
 • APPLICATION DEADLINE
  14/07/2019 21:00 - Europe/Brussels
 • LOCATION
  Croatia › Zagreb
 • TYPE OF CONTRACT
  Permanent
 • JOB STATUS
  Full-time
 • HOURS PER WEEK
  40

 

Job vacancy announcement at the Croatian Institute of history Department for Contemporary History

1 position - established researcher (R3) - permanent contract - 40 h per week

All the details in the further text

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST

Opatička 10, 10 000 Zagreb

E-mail: institut@isp.hr

Tel:01/4851-720, Fax:01/4851-725

Na temelju suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja RH (Klasa: 640-02/18-04/00019; Urbroj: 533-19-18-0003) od 08. svibnja 2019. godine a u skladu s Odlukom ravnatelja Hrvatskog instituta za povijest (od 14. lipnja 2019. godine) raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor na sljedeća znanstvena radna mjesta na neodređeno vrijeme, za rad u Hrvatskom institutu za povijest sa sjedištem u Zagrebu:

ZNANSTVENO RADNO MJESTO ZNANSTVENI SURADNIK ZA RAD U INSTITUTSKOM ZNANSTVENOM ODJELU ZA SUVREMENU POVIJEST – 2 IZVRŠITELJA/IZVRŠITELJICE

Osim općih uvjeta za zasnivanje radnoga odnosa i uvjeta propisanih Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, pristupnici moraju ispunjavati i odgovarajuće dodatne uvjete utvrđene Odlukom o općim dodatnim uvjetima za izbore na znanstvena radna mjesta Hrvatskog instituta za povijest, koja se nalazi na mrežnim stranicama Instituta (http://www.isp.hr/wp-content/uploads/dodatni-uvjeti-ZV.pdf).

Prednost pri izboru na navedena znanstvena radna mjesta donosi:

za radna mjesta znanstvenog suradnika u Znanstvenom odjelu za suvremenu povijest - poznavanje ćirilice

Pristupnici na natječaj uz prijavu prilažu:

– životopis (opći podaci, podaci o školovanju i dosadašnjim radnim mjestima, sažet opis znanstvenog i stručnog rada);

– motivacijsko pismo

– presliku diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi, odnosno akademskom stupnju – doktorat iz područja humanističkih znanosti, polje povijest

– presliku odluke o izboru u znanstveno zvanje;

– popis znanstvenih i stručnih radova;

– dokaze o ispunjavanju odgovarajućih dodatnih uvjeta.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Hrvatskog instituta za povijest te na internetskim stranicama Europskog istraživačkog prostora, na adresu: Hrvatski institut za povijest, Opatička 10, 10 000 Zagreb (s obaveznom naznakom za koje radno mjesto se prijavljuje).

Pristupnik koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Pristupnik koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17.) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17.), navedene na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08, 69/17). Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Benefits

Osobe koje imaju prednost pri zapošljavanju na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17), Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) te Zakona o vojnim i civilnim invalidima rata (Narodne novine br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) dužne su osim dokaza kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta natječaja, dostaviti i propisanu dokumentaciju kojom dokazuju prednost pri zapošljavanju koja je propisana navedenim posebnim zakonima.

Rok u kojem će pristupnici i pristupnice na natječaj biti obaviješteni o izboru je 15 dana od donošenja odluke Znanstvenog vijeća Instituta.

Hrvatski institut za povijest koristit će i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat po isteku roku čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

Eligibility criteria

All the applicants must provide:

1. proof(s) of sufficient qualification for the position

2. CV

3. bibliography of published studies/articles

4. CROSBI list of the bibliography

Selection process

All the applications will be reviewd by 3-member committee, and upon the final decision of the Scientific Council all the applicants will be informed about the results within 15 days.

Additional comments

All the applications together with the listed documentation have to be sent via regular mail to:

Hrvatski institut za povijest

Znanstveno vijeće,

"Natječaj za znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik"

Opatička 10

10000 Zagreb

Hrvatska

 

Applications sent only via e-mail will not be considered as valid

Web site for additional job details

http://www.isp.hr

Offer Requirements

Skills/Qualifications

All the applicants must provide proof of qualification for the position of scientific associate / research fellow (established researcher R3) and provide a full CV, list of published studies, and CROSBI list.

Specific Requirements

knowledge of Cyrillic

Work location(s)
2 position(s) available at
Hrvatski institut za povijest
Croatia
Zagreb
10000
Opatička 10

EURAXESS offer ID: 417189

Disclaimer:

The responsibility for the jobs published on this website, including the job description, lies entirely with the publishing institutions. The application is handled uniquely by the employer, who is also fully responsible for the recruitment and selection processes.

 

Please contact support@euraxess.org if you wish to download all jobs in XML.